Cộng đồng IPL

Chia sẻ

Cộng đồng IPL được hiểu là cộng đồng của những người trẻ cùng chia sẻ tinh thần và những giá trị của Chương trình IPL, cùng chia sẻ hoài bão xây dựng một cộng đồng của những người trẻ ưu tú, có ảnh hưởng tích cực đến thế hệ trẻ của Việt Nam nói riêng cũng như đất nước Việt Nam nói chung. Sứ mệnh của Câu lạc bộ IPL là:

- Qua hoạt động do CLB IPL tổ chức, tinh thần và những giá trị của Chương trình IPL sẽ được lan tỏa đến với nhiều người hơn, chứ không chỉ giới hạn trong Cộng đồng IPL hay Học viên IPL.

- Qua hoạt động do CLB IPL tổ chức, những nguồn lực riêng lẻ từ Cộng đồng IPL được tập hợp để chia sẻ cho các thành viên trong Cộng đồng IPL, trong các cộng đồng khác, để bản thân mỗi người (người tổ chức và người tham dự) đều gặt hái những thành tựu trong việc phát triển bản thân, và từ đó tạo ra những hiệu ứng cộng hưởng tích cực để góp phần tác động đến sự thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp hơn, và theo những cách thức hiệu quả hơn.

Hoạt động của CLB IPL cộng đồng IPL được tổ chức thành hai (02) mảng chính:

1. Phát triển năng lực: là những hoạt động góp phần phát triển “năng lực làm người” và “năng lực làm việc” của thành viên Cộng đồng IPL và lan tỏa những nội dung này cho các cộng đồng trẻ khác.

2. Phát triển cộng đồng: là những hoạt động góp phần lan tỏa và củng cố tinh thần, giá trị của IPL trong cộng đồng Học viên IPL nói riêng, và cộng đồng IPL, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Các hoạt động của Cộng đồng IPL sẽ được điều phối và tổ chức vận hành bởi CLB IPL, với thành viên chủ đạo là Học viên IPL các khóa và các thành viên tích cực của Cộng đồng IPL (*). CLB IPL hoạt động theo “Điều lệ/Quy chế Tổ chức và Hoạt động” của CLB IPL do Ban điều hành IPL ban hành.

(*) Các thành viên của CLB IPL không nhất thiết phải là Học viên IPL.

face-ipl