Giới thiệu IPL

Chia sẻ

 

 


Lời thề IPL

 

  • Trước các thầy và các bạn đồng môn,
  • Trước những người thân của tôi,
  • Trước tất cả những quý vị hiện diện,
  • Trước những gì mà tôi thành kính tin tưởng,
  • Và trên hết, trước Lương tâm và Phẩm giá của chính tôi,

Tôi, Học viên Chương trình IPL

XIN TUYÊN THỆ

 

  1. Tôi sẽ học tập với tất cả nỗ lực và quyết tâm để có thể tận dụng sức mạnh của tri thức nhằm góp phần tạo ra những giá trị tốt đẹp cho mình, cho đời, cho ngành nghề, lĩnh vực mà tôi theo đuổi.
  2. Tôi sẽ dấn thân trên hành trình tự lực khai phóng và tìm ra chính mình để trở thành con người tự do, trách nhiệm và luôn theo đuổi sự ưu tú trong mọi việc mình làm.
  3. Tôi sẽ chỉ làm lợi cho bản thân bằng cách phụng sự xã hội và không làm phương hại đến người khác.
  4. Tôi sẽ cùng các bạn đồng môn hun đúc và lan toả 3 tinh thần "Thực học, Khai phóng, Chuyên sâu" và 3 giá trị "Tự do, Trách nhiệm, Ưu tú" của IPL bằng chính những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của mình; Tôi sẽ luôn tôn trọng, trung thành và bảo vệ những tinh thần và giá trị đó.
  5. Tôi sẽ luôn tự nhắc nhở bản thân và nhắc nhở lẫn nhau giữa các bạn đồng môn để sống với chính mình và giữ được chính mình trên những hành trình mà mỗi người sẽ đi qua, để những tham vọng của bản thân và những tác động bên ngoài không đẩy tôi rời xa những điều mình đã tuyên thệ hôm nay.

 

Tôi tuyên thệ những điều trên với tất cả sự thấu hiểu,
tinh thần tự nguyện và ý chí quyết tâm của chính mình.

XIN THỀ!


 

Học viên IPL Khóa 1 tuyên thệ

 

Học viên IPL Khóa 2  tuyên thệ

 

Học viên IPL Khóa 3 tuyên thệ

 

                                                                   Học viên IPL Khóa 4 tuyên thệ


 

 

Lời thề IPL 

 

§  Trước các thầy và các bạn đồng môn,

§  Trước những người thân của tôi,

§  Trước tất cả những quý vị hiện diện,

§  Trước những gì mà tôi thành kính tin tưởng,

§  Và trên hết, trước Lương tâm và Phẩm giá của chính tôi,

 

Tôi, Học viên Chương trình IPL

XIN TUYÊN THỆ

 

1.     Tôi sẽ học tập với tất cả nỗ lực và quyết tâm để có thể tận dụng sức mạnh của tri thức nhằm góp phần tạo ra những giá trị tốt đẹp cho mình, cho đời, cho ngành nghề, lĩnh vực mà tôi theo đuổi.

2.     Tôi sẽ dấn thân trên hành trình tự lực khai phóng và tìm ra chính mình để trở thành con người tự do, trách nhiệm và luôn theo đuổi sự ưu tú trong mọi việc mình làm.

3.     Tôi sẽ chỉ làm lợi cho bản thân bằng cách phụng sự xã hội và không làm phương hại đến người khác.

4.     Tôi sẽ cùng các bạn đồng môn hun đúc và lan toả 3 tinh thần "Thực học, Khai phóng,  Chuyên sâu" và 3 giá trị "Tự do, Trách nhiệm, Ưu tú" của IPL bằng chính những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của mình; Tôi sẽ luôn tôn trọng, trung thành và bảo vệ những tinh thần và giá trị đó.

5.     Tôi sẽ luôn tự nhắc nhở bản thân và nhắc nhở lẫn nhau giữa các bạn đồng môn để sống với chính mình và giữ được chính mình trên những hành trình mà mỗi người sẽ đi qua, để những tham vọng của bản thân và những tác động bên ngoài không đẩy tôi rời xa những điều mình đã tuyên thệ hôm nay.

 

Tôi tuyên thệ những điều trên với tất cả sự thấu hiểu,
tinh thần tự nguyện và ý chí quyết tâm của chính mình.

XIN THỀ!

face-ipl