Giới thiệu IPL

Chia sẻ

 

Học viên IPL Khóa 1 tuyên thệ

 

Học viên IPL Khóa 2  tuyên thệ

 

Học viên IPL Khóa 3 tuyên thệ

 

                                                                   Học viên IPL Khóa 4 tuyên thệ


face-ipl