Triết lý giáo dục

Mô hình giáo dục

1 năm học tại trường

5 kỳ tự trải nghiệm

 
 


 
IPL tin rằng, “Ta là sản phẩm của chính mình”, và gọi hành trình “Thực học” là hành trình “Know-Live-Be”. Learn to Know / Học để biết và khai phóng bản thân; Know to Live / Học những gì mình biết và tin là đúng; Live to Be / Học để trở thành thành con người mình muốn và sống cuộc đời mình mơ. Đây cũng chính là hành trình “Khai phóng bản thân, Tìm ra chính mình, Làm ra chính mình, Sống với chính mình, và Giữ được chính mình.”