ĐÀO TẠO

Đào tạo


Triết lý giáo dục của IPL Scholarship được thể hiện rõ nhất qua mô hình Giáo dục Khai phóng của Viện Giáo Dục IRED. Mô hình Giáo dục Khai phóng được phát triển từ tác phẩm “Đúng Việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”. Chương trình đào tạo của IPL Scholarship được xây dựng dựa trên mô hình này nhằm giúp các học viên “Tự lực khai phóng” để trở thành “Con người tự do”, “Công dân trách nhiệm”, “Chuyên gia ưu tú”.  

 
Nội dung đào tạo trong giai đoạn “1 năm học tại trường” được khái quát hóa trong mô hình như trên. Theo đó, các môn học trong IPL Scholarship được phân bổ thành 4 cấu phần, trong đó 3 cấu phần Làm người, Làm dân, Làm nghề tương ứng với 3 năng lực lõi mà IPL Scholarship sẽ tiếp sức cho các bạn học viên, bao gồm: năng lực văn hóa, năng lực công dân và năng lực chuyên môn. Ở cấu phần cuối cùng - Làm sếp, IPL Scholarship giúp hình thành và bồi đắp năng lực lãnh đạo. 

 
IPL tin rằng, “Ta là sản phẩm của chính mình”, và gọi hành trình “Thực học” là hành trình “Know-Live-Be”. Learn to Know / Học để biết và khai phóng bản thân; Know to Live / Học những gì mình biết và tin là đúng; Live to Be / Học để trở thành thành con người mình muốn và sống cuộc đời mình mơ. Đây cũng chính là hành trình “Khai phóng bản thân, Tìm ra chính mình, Làm ra chính mình, Sống với chính mình, và Giữ được chính mình.”