Trước các thầy và các bạn đồng môn,
Trước những người thân của chúng tôi,
Trước tất cả những quý vị hiện diện,
Trước những gì mà chúng tôi thành kính tin tưởng,
Và trên hết, trước Lương tri và Phẩm giá của chính mình,

Chúng tôi, những Học viên của IPL Scholarship

XIN TUYÊN THỆ

  1. Chúng tôi sẽ học tập với tất cả nỗ lực và quyết tâm để có thể tận dụng sức mạnh của tri thức nhằm góp phần tạo ra những giá trị tốt đẹp cho mình, cho đời, cho ngành nghề, lĩnh vực mà chúng tôi theo đuổi.
  2. Chúng tôi sẽ dấn thân trên hành trình tự lực khai phóng và tìm ra chính mình để trở thành con người tự do, trách nhiệm và luôn theo đuổi sự ưu tú trong mọi việc mình làm.
  3. Chúng tôi sẽ chỉ làm lợi cho bản thân bằng cách phụng sự xã hội và không làm phương hại đến người khác.
  4. Chúng tôi sẽ cùng các bạn đồng môn hun đúc và lan toả 3 tinh thần "Thực học, Khai phóng, Chuyên sâu" và 3 giá trị "Tự do, Trách nhiệm, Ưu tú" của IPL bằng chính những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của mình; chúng tôi sẽ luôn tôn trọng, trung thành và bảo vệ những tinh thần và giá trị đó.
  5. Chúng tôi sẽ luôn tự nhắc nhở bản thân và nhắc nhở lẫn nhau giữa các bạn đồng môn để sống với chính mình và giữ được chính mình trên những hành trình mà mỗi người sẽ đi qua, để những tham vọng của bản thân và những tác động bên ngoài không đẩy chúng tôi rời xa những điều mà mình đã tuyên thệ hôm nay.

Chúng tôi tuyên thệ những điều trên với tất cả sự thấu hiểu, tinh thần tự nguyện và ý chí quyết tâm của chính mình.

XIN THỀ!