Ngày 26-27/10/2013, Học viên IPL có kỳ sinh hoạt và học tập ngoại khóa tại Cần Giờ, nhằm có những trải nghiệm học tập hữu ích về tinh thần làm việc đội nhóm thông qua các thử thách thực tế.